Altınışık Kız Öğrenci Yurdu

KVKK AYDINLATMA METNİ


ALTINIŞIK KIZ ÖĞRENCİ YURDU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Şirketimiz Tarafından, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, Kişisel Verileriniz, İş Amaçlarıyla Bağlı Olarak, Aşağıda Açıklandığı Çerçevede Kullanılmak, Kaydedilmek, Saklanmak, Güncellenmek, Aktarılmak Ve/Veya Sınıflandırılmak Suretiyle İşlenecektir. Bu Kapsamda Şirketimiz Tarafından Başta Özel Hayatın Gizliliği Olmak Üzere, Kişilerin Temel Hak Ve Özgürlüklerini Korumak Ve Kişisel Verilerin Korunması Amacıyla Düzenlenen Kanun Ve Yönetmelikler Gereğince Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önleme, Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Önleme Ve Muhafazasını Sağlama Amacıyla, Uygun Güvenlik Düzeyini Temin Etmeye Yönelik Tüm Teknik Ve İdari Tedbirleri Almaktadır.

Bu Metnin Hedef Kitlesi, Şirketimiz Çalışanları Veya Şirketimize İş Başvurusu Yapmış Olan Çalışan Adayları Dışındaki, Şirketimiz Tarafından Kişisel Verileri İşlenen Tüm Gerçek Kişilerdir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Verilere, Burada Belirtilenlerle Sınırlı Sayıda Olmamak Üzere Aşağıda Yer Verilmektedir;

İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Numarası, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, İmza, Fiziksel Mekan/ Güvenlik Görüntü Kaydı, Banka Hesap Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri; Tarafınızca Paylaşılan Kişisel Verileriniz,

Şirketimiz Tarafından Yürütülen İletişime Yönelik İdari Operasyonların Yürütülmesi,

Şirketimizin Kullanımda Olan Lokasyonların Fiziksel Güvenliğinin Ve Denetiminin Sağlanması,

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının Yürütülmesi

Şirketimizin Düzenlediği Eğitim, Seminer Veya Organizasyonlara Katılım Sağlanması Amacıyla İşlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Ve Saklanma Yöntemi; Şirketimizle Paylaştığınız Kişisel Verileriniz, Otomatik Ya Da Otomatik Olmayan Yöntemlerle, Ofislerde Kişilerin Rızası Dahilinde Yazılı Ya Da Elektronik Olarak Toplanabilir. Kişisel Verileriniz Elektronik Veya Fiziksel Ortamlarda Saklanacaktır. Şirketimiz Tarafından Temin Edilen Ve Saklanan Kişisel Verilerinizin Saklandıkları Ortamlarda Yetkisiz Erişime Maruz Kalmamaları, Manipülasyona Uğramamaları, Kaybolmamaları Ve Zarar Görmemeleri

Kişisel Verileriniz, Size Bildirilen Amaçlar Ve Kapsam Dışında Kullanılmamak Kaydı İle Gerekli Tüm Bilgi Güvenliği Tedbirleri De Alınarak İşlenecek Ve Yasal Saklama Süresince Veya Böyle Bir Süre Öngörülmemişse İşleme Amacının Gerekli Kıldığı Süre Boyunca Saklanacak Ve İşlenecektir. Bu Süre Sona Erdiğinde, Kişisel Verileriniz Silinme, Yok Edilme Ya Da Anonimleştirme Yöntemleri İle Şirketimizin Veri Akışlarından Çıkarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel Verileriniz, Kanunlar Ve Sair Mevzuat Kapsamında Ve Açıklanan Amaçlarla;

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ve Türk Telekomünikasyon Grup Şirketlerine,

Yetki Vermiş Olduğumuz, Şirketimiz Nam Ve Hesabına Faaliyette Bulunan Şirketler, Temsilcilerimize,

Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlara, Kişisel Verilerinizi Tabi Olduğu Kanunlarında Açıkça Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum Veya Kuruluşlara,

Belirtilen Amaçlar Kapsamında İş Ortaklıkları, Tedarikçi Ve Yüklenici Şirketler, Bankalar, Kredi Risk Ve Finans Kuruluşları Ve Sair Gerçek Veya Tüzel Kişilere,

Vergi Ve Benzeri Danışmanlara, Yasal Takip Süreçleri İle İlgili Zorunlu Kişilere, Kurum Ve Kuruluşlara Ve Denetimciler De Dâhil Olmak Üzere Danışmanlık Aldığımız Üçüncü Kişilere Ve Bunlarla Sınırlı Olmaksızın, Yurt İçinde Ve Yurt Dışında, Yukarıda Belirtilen Amaçlarla İş Ortakları, Hizmet Alınan Üçüncü Kişi, Yetkilendirilen Kişi Ve Kuruluşlara Aktarılabilecektir.

Kvkk’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız; Şirketimize Başvurarak, Kişisel Verilerinizin;

İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

İşlenmişse Bilgi Talep Etme,

İşlenme Amacını Ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

Yurt İçinde / Yurt Dışında Aktarıldığı 3. Kişileri Bilme,

Eksik / Yanlış İşlenmişse Düzeltilmesini İsteme,

Kvkk’nın 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Silinmesini / Yok Edilmesini İsteme,

Aktarıldığı 3. Kişilere Yukarıda Sayılan (E) Ve (F) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin Bildirilmesini İsteme,

Münhasıran Otomatik Sistemler İle Analiz Edilmesi Nedeniyle Aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahipsiniz.

Kvk Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası Gereğince, Yukarıda Belirtilen Haklarınızı Kullanmak İle İlgili Talebinizi, Yazılı Olarak Veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Belirlediği Diğer Yöntemlerle Şirketimize İletebilirsiniz.